Artikel 1. Algemene bepalingen

 • 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt Centrum2020 B.V. en Centrum2020 CARE
  B.V., gevestigd te Nieuwe Linie 200, 5264 PJ Vught, met KvK-nummer 77764129
  en 86810979, aangeduid als opdrachtnemer.
 • 1.2 Opdrachtnemer verricht als zodanig voor eigen rekening en risico betaalde werkzaamheden in opdracht van anderen, niet zijnde het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken, of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.
 • 1.3 De wederpartij van opdrachtnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 • 1.4 Indien opdrachtgever een opdracht wenst te verstrekken aan opdrachtnemer in diens hoedanigheid van zelfstandig beroepsbeoefenaar, is er voor opdrachtgever géén sprake van een plicht om loonheffingen (inkomensafhankelijk bijdrage Zorgverzekeringswet, premies werknemersverzekeringen en loonbelasting/premie volksverzekering) in te houden en af te dragen of te voldoen, aangezien opdrachtgever niet beoogd met opdrachtnemer een arbeidsovereenkomst af te sluiten in de zin van art. 7:610 BW en géén fictieve dienstbetrekking in de zin van art. 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en art. 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd.
 • 1.5 In deze Algemene Voorwaarden worden opdrachtnemer en opdrachtgever samen aangeduid als partijen.
 • 1.6 Met de term overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.
 • 1.7 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens opdrachtnemer.
 • 1.8 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 • 1.9 De Algemene Voorwaarden zijn door opdrachtnemer eenzijdig te wijzigen mits hij opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.
 • 1.9 De overeenkomst bevat voor opdrachtnemer steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

Artikel 2. Opdrachtaanvaarding

 • 2.1 Een opdracht komt tot stand op basis van een mondeling of telefonisch intakegesprek.
 • 2.2 Naar aanleiding van het intakegesprek verstrekt opdrachtnemer een offerte aan opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk aangeeft hierop geen prijs te stellen. In de offerte zijn relevante condities opgenomen, zoals inhoud, duur en uitvoerings-, materiaal- en reiskosten, betrokken deel- of werknemers, benodigde materialen, wijze van informatieverstrekking en indien van toepassing, eventuele uitvoeringsdata en –locatie(s).
 • 2.3 Een offerte heeft een initiële geldigheidsduur van drie maanden, gerekend vanaf de datum van verzending aan de opdrachtgever. Indien de offerte na het verstrijken van deze periode wordt geaccepteerd, blijft de offerte geldig en bindend, tenzij de leverancier voor de acceptatie schriftelijk heeft aangegeven dat de offerte niet langer geldig is.
 • 2.4 De offerte wordt door opdrachtgever voor akkoord ondertekend en geretourneerd aan opdrachtnemer. Een mondelinge toezegging door opdrachtgever geldt ook als een akkoordverklaring.
 • 2.5 Zodra partijen over alle punten overeenstemming hebben bereikt, wordt een opdracht met vermelding van alle voornoemde relevante condities, bevestigd in een overeenkomst. De overeenkomst kan zowel in fysieke als in elektronische vorm worden ondertekend. Elk van de partijen zal een ondertekend exemplaar van de overeenkomst ontvangen, hetzij als fysiek document hetzij elektronisch, voor administratieve doeleinden. In het geval van een elektronische ondertekening, worden digitale kopieën als rechtsgeldig beschouwd en hebben deze dezelfde juridische kracht als handgeschreven ondertekende documenten.
 • 2.6 Met het ondertekenen van de overeenkomst verklaart opdrachtgever zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat opdrachtnemer ook voor andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht, mits dit een goede uitoefening van de opdracht tussen partijen niet in de weg staat.
 • 2.7 Het eigendoms- en kopieerrecht, en daarmee het intellectuele eigendom, van alle door Centrum2020 B.V. aangeleverde les- en studiematerialen, berust bij Centrum2020 B.V. Indien partijen ten behoeve van (nieuw) les- en studiemateriaal informatie uitwisselen vanuit het eigen intellectuele eigendom, dan leggen partijen dit in een overeenkomst schriftelijk vast.

Artikel 3. Uitvoering van een opdracht

 • 3.1 Opdrachtnemer is bij de uitvoering van diens werkzaamheden gehouden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
 • 3.2 Het is opdrachtnemer te allen tijde toegestaan derden te betrekken bij uitvoering van een opdracht. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer om dit in goed overleg af te stemmen met opdrachtgever.
 • 3.2 Opdrachtgever is gerechtigd om te allen tijde informatie op te vragen bij opdrachtnemer over de voortgang van een opdracht, hetgeen daarop zal worden verstrekt.
 • 3.3 Tijdens uitvoering van de opdracht is opdrachtgever gehouden gevolg te geven aan een tijdig verleende en verantwoorde aanwijzing omtrent het verloop en eventuele wijziging in het resultaat van de opdracht. Voor het overige zal opdrachtnemer bij het uitvoeren van de opdracht waar mogelijk rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van opdrachtnemer bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht.
 • 3.4 Opdrachtgever heeft tijdens uitvoering van de opdracht, behoudens aanwijzingen over invulling en resultaat, geen zeggenschap over de werkzaamheden van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever uit te voeren.
 • 3.5 Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer om, in geval van voortschrijdend inzicht of gewijzigde omstandigheden, de uitvoering van de opdracht nader af te stemmen met opdrachtgever.
 • 3.6 Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn.
 • 3.7 De overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden zijn afgerond of zodra de in de overeenkomst afgesproken einddatum is bereikt. Opdrachtnemer brengt opdrachtgever onverwijld in kennis van de voltooiing van de opdracht, indien opdrachtgever daarvan anders niet op de hoogte zou zijn. Opdrachtnemer legt aan opdrachtgever verantwoording af over de wijze waarop hij/zij zich van zijn/haar opdracht heeft gekweten. Indien opdrachtnemer ten laste van opdrachtgever gelden heeft uitgegeven of te diens behoeve heeft ontvangen, legt opdrachtnemer daarvan rekening en verantwoording af.

Artikel 4. Afnameverplichting

 • 4.1. De afnemer verbindt zich ertoe om gedurende de looptijd van de overeenkomst een minimumhoeveelheid producten/diensten af te nemen zoals gespecificeerd in de overeenkomst. Deze verplichting is een essentiële voorwaarde van de overeenkomst.
 • 4.2. De afnameverplichting geldt voor de gehele duur van de overeenkomst, welke is vastgesteld op in de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen in schriftelijke wijzigingen die door beide partijen worden ondertekend.
 • 4.3. De specifieke minimumhoeveelheid die afgenomen dient te worden, zal jaarlijks worden vastgesteld en is terug te vinden in de overeenkomst, die een integraal onderdeel vormt van deze algemene voorwaarden.
 • 4.4. Aanvragen moeten worden geplaatst conform de procedure zoals uiteengezet in de overeenkomst. De afnemer garandeert de afname van de minimumhoeveelheid binnen de in deze overeenkomst gespecificeerde termijnen.
 • 4.5. Indien de afnemer de in de overeenkomst gespecificeerde
  minimumhoeveelheden niet afneemt, heeft de leverancier het recht om een
  schadevergoeding te eisen die overeenkomt met de waarde van de niet-afgenomen producten/diensten, naast andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn onder de toepasselijke wetgeving.
 • 4.6. Wijzigingen in de afnameverplichting kunnen alleen via een schriftelijk
  addendum bij deze overeenkomst worden gemaakt, dat door beide partijen wordt ondertekend.

Artikel 5. Annulering, wijziging en voortijdige beëindiging van een opdracht

 • 5.1. Annulering van het contract door de klant is enkel mogelijk indien dit schriftelijk gebeurt en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 maanden voor het einde van het lopende contractjaar. Bij annulering na deze termijn blijft de klant financieel verantwoordelijk voor de verplichtingen van de volgende contractjaren zoals overeengekomen in de afnameverplichting van de overeenkomst.
 • 5.2. Wijzigingen in de omvang of de aard van het contract dienen schriftelijk te worden overeengekomen door beide partijen. Verminderingen in de
  afnameverplichting zijn niet toegestaan binnen de looptijd van het contract, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met schriftelijke toestemming van de leverancier.
 • 5.3. Indien de klant besluit het contract voortijdig te beëindigen zonder dat er sprake is van een gerechtvaardigde reden zoals overeengekomen in de algemene voorwaarden, blijft de klant verantwoordelijk voor het nakomen van de financiële verplichtingen voor de resterende contractperiode, conform de afnameverplichting van de overeenkomst.
 • 5.4. De leverancier heeft het recht het contract voortijdig te beëindigen indien de klant herhaaldelijk de voorwaarden van het contract schendt, inclusief het niet naleven van de afnameverplichting. In dergelijke gevallen is de klant aansprakelijk voor de betaling van de niet-afgenomen producten of diensten voor de rest van de contractperiode, zoals overeengekomen.
 • 5.5. De leverancier behoudt zich het recht voor om alle andere beschikbare
  rechtsmiddelen uit te oefenen in geval van schending van het contract door de klant, met inbegrip van maar niet beperkt tot gerechtelijke vordering en schadevergoeding.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 • 6.1 Over opdrachten waarbij sprake is van een BTW verplichting, wordt het wettelijke BTW percentage berekend.
 • 6.2 Kosten worden aan het eind van elke kalendermaand gedeclareerd door middel van een digitale factuur, tenzij daarover in de overeenkomst andere afspraken zijn vastgelegd.
 • 6.3 Onkosten die zijn verbonden aan de uitvoering van de opdracht, voor zover die niet in de overeenkomst zijn begrepen en in redelijkheid gemaakt, worden door opdrachtgever vergoed aan opdrachtnemer. Uitgaven voor onkosten dienen vooraf door opdrachtnemer ter goedkeuring aan opdrachtgever te worden voorgelegd. Opdrachtnemer is gehouden deugdelijke bewijsstukken van gemaakte onkosten aan opdrachtgever te overleggen en die te voegen bij de factuur.
 • 6.4 Reiskosten worden door opdrachtgever aan opdrachtnemer vergoed tegen een in de overeenkomst vastgelegd tarief. Indien opdrachtnemer geen gebruik maakt van een eigen auto, brengt hij/zij de werkelijke reiskosten aan opdrachtgever in rekening. Deze kosten worden door opdrachtnemer opgenomen in de factuur.
 • 6.5 Facturen dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum door de opdrachtgever te zijn voldaan. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door opdrachtnemer opgegeven bankrekeningnummer.
 • 6.6 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, dan is opdrachtgever van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtnemer gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal opdrachtnemer tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan opdrachtnemer. Incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • 6.7 Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan opdrachtnemer te betalen. Tevens blijven geleverde werk-, les- en andere materialen eigendom van opdrachtnemer totdat door opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
 • 6.8 In geval van naheffing van loonheffingen, hetzij bij opdrachtgever hetzij bij opdrachtnemer, zal de ene partij de andere partij binnen één week na ontvangst van de betreffende aanslag middels een aangetekende brief informeren, opdat beide partijen hun financiële belang bij het indienen van een bezwaarschrift zoveel mogelijk kunnen borgen. Zij zullen hun handelwijze in dat verband zoveel mogelijk onderling afstemmen.
 • 6.9 In de overeenkomst overeengekomen tarieven en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Indien opdrachten een langere looptijd hebben dan een jaar, heeft opdrachtnemer het recht jaarlijks per 1 januari een prijsindexering toe te passen en de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen aan te passen. Aangepaste tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever meegedeeld.
 • 6.10 In geval van restitutie betaald Centrum2020 binnen 30 dagen terug.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid

 • 7.1 Van opdrachtnemer mag worden verwacht dat in relatie tot de opdracht, de opdrachtgever en de organisatie die de opdrachtgever vertegenwoordigd, met grote zorgvuldigheid wordt omgegaan met rechtstreeks gegeven vertrouwelijke informatie of met informatie waarvan het vertrouwelijke karakter moet worden begrepen.
 • 7.2 Opdrachtnemer garandeert tegenover de opdrachtgever dat de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen wordt uitgevoerd. Deelnemers aan (fysieke) trainingen worden door opdrachtnemer zorgvuldig geïnformeerd over mogelijke risico’s die deelname met zich meebrengt en, indien relevant, wordt een uitgebreide veiligheidsinstructie gegeven. Indien deelnemers zich hier niet naar gedragen, aanvaard opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade.
 • 7.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor mogelijke schade toegebracht aan derden (hulpvragers of cliënten, opdrachtgevers en andere te duperen partijen), die zou kunnen voortkomen uit het professioneel handelen van één van de zelfstandig werkende behandelaren. De behandelaren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve (financiële) consequenties van een advies of een behandeling.
 • 7.4 Opdrachtnemer is in geval van aantoonbare overmacht nooit aan enige schadevergoeding gehouden.
 • 7.5 In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hanteert opdrachtnemer een privacyverklaring.

Artikel 8. Klachten en geschillen

 • 8.1 Eventuele klachten over verrichtingen door of namens opdrachtnemer dienen schriftelijk te worden ingediend bij opdrachtnemer. Op schriftelijke klachten wordt binnen een periode van twee weken na ontvangst gereageerd. Aansluitend wordt de klacht, in samenspraak met de klager, binnen een periode van vier weken en binnen de gegeven kaders van de Algemene Voorwaarden, in behandeling genomen en afgerond. Indien er een langere periode nodig is om onderzoek te doen wordt de klager hiervan binnen vier weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt een indicatie gegeven wanneer, naar verwachting, uitsluitsel gegeven wordt.
 • 8.2 Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld en voor de periode van minimaal een jaar bewaard in het archief van opdrachtnemer.
 • 8.3 Klachten schorten eventuele betalingsverplichtingen niet op.
 • 8.4 Van een geschil is sprake indien een van de partijen dit in een aangetekend schrijven aan de wederpartij stelt. Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met de opdrachtovereenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beslist binnen het vestigingsgebied van opdrachtnemer door een bevoegd burgerlijke rechter, voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan.