Het team

Deze ervaren professionals vormen het multidisciplinair team van Centrum2020:

Barbara Brakkee

Projectmanager & operationeel manager

Al mijn hele carrière ben ik werkzaam met teams binnen de LVB-sector. Ik houd van het enthousiasmeren van professionals werkzaam met deze doelgroep. Ben een verbinder pur-sang en zoek altijd naar een doorbraak binnen impasses. De laatste jaren doe ik dit zowel binnen het sociaal domein als binnen de VB en GGZ sector. Samen met mijn collega’s binnen Centrum2020 breng ik met veel plezier kwaliteit en enthousiasme terug binnen deze sectoren. 

Angelique Peters

Orthopedagoog-Generalist & (hoofd) opleider

Na mijn opleiding tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener heb ik een aantal jaren gewerkt als groepsbegeleider. Ik heb dit gecombineerd met een opleiding tot orthopedagoog en kan daarom vanuit mijn ervaring op de vloer mijn adviezen en ondersteuning aan teams aanpassen op de praktijk. Vervolgens heb ik mij verder ontwikkeld tot orthopedagoog-generalist. Het heeft mijn blikveld verbreed en biedt mij een nog groter palet aan mogelijkheden om cliënten, hun familie en de begeleidende teams te ondersteunen.Na 20 jaar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te hebben gewerkt heb ik de overstap gemaakt naar de klinische volwassenpsychiatrie. Binnen zeer specialistische afdelingen – dovenpsychiatrie en ASS met forse co morbide problematiek – heb ik met mijn orthopedagogische achtergrond een andere denk- en werkwijze voor het voetlicht kunnen brengen. Aandacht voor emotionele draagkracht is hierbij één van mijn aandachtspunten, naast de overtuiging dat de relaties die mensen hebben een meer centrale plek verdienen binnen de behandeling. Vanuit die overtuiging heb ik dan ook met veel plezier de opleiding tot systeemtherapeut gevolgd en richt ik mij als gezins- en relatietherapeut op de patronen in de omgang met elkaar. Zowel binnen de persoonlijke systemen (het gezin, de partnerrelatie) als de professionele systemen (groepsdynamiek, teamprocessen).Sinds een aantal jaren ben ik naast hulpverlener ook hoofdopleider van de opleiding tot orthopedagoog-generalist. Dit biedt mij de gelegenheid om jongere en minder ervaren collega’s te ondersteunen in hun verdere professionele ontwikkeling. 


Mijn doel is om mensen in hun kracht te zetten en te helpen eruit te halen wat erin zit. Ik probeer hierbij aan te sluiten bij de mogelijkheden van de mensen met wie ik mag werken en hun omgeving, waarbij ik recht wil doen aan de balans tussen autonomie en ondersteuning. Dé vraag in mijn ondersteuning is: waar loop jij warm voor?

Kirsten Franken

Psychiater

Ik ben oorspronkelijk opgeleid als jeugdarts/arts maatschappij en gezondheid en heb in die rol bij de GGD en daarna geruime tijd binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt. Na de opleiding tot (kinder- en jeugd) psychiater ben ik gaan werken binnen de spoedeisende psychiatrie voor kinderen, jongeren en voor volwassenen, naast werk op een polikliniek voor ontwikkelingsproblematiek bij kinderen en jongeren. 

In mijn werk als psychiater vind ik het belangrijk om goed te luisteren naar het verhaal van mensen met een zorgvraag en het verhaal van zijn of haar omgeving. Gebruikmakend van de expertise van alle betrokkenen kan hiermee een plan gemaakt worden. Kenmerkend voor mij zijn een analytische blik, ‘out of the box kunnen denken’, verbindend, daadkrachtig, betrouwbaar en transparant.

Teamlid Anthony Djadoenath

Anthony Djadoenath

Psychiater

Ik ben opgeleid als jeugd- en forensisch arts voordat ik psychiater werd. Als psychiater ben ik gespecialiseerd in ontwikkelings- en LVB problematiek, crisishantering, forensische psychiatrie en combinaties hiervan. De uitdaging is steeds de opnieuw unieke puzzel van complexe problematiek leggen en de sleutel tot aansluiting en daarmee vooruitgang vinden.

Teamlid Sabine Mulder

Sabine Mulder

Psychiater

Ik ben opgeleid als volwassenen psychiater en heb ook veel ervaring met adolescenten en gezinsproblematiek, onder andere in de verslavingssector. De afgelopen jaren heb ik voornamelijk in de spoedeisende psychiatrie gewerkt. Behalve psychiater, ben ik ook juriste en derhalve gespecialiseerd in allerlei medisch/juridische vraagstukken.

Ik kom graag op voor mensen met psychische problematiek die dat op een bepaald moment zelf niet kunnen. Daarnaast probeer ik eraan bij te dragen dat patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen een kwalitatief goed leven kunnen leiden. Ik heb een hekel aan stigmatisering en probeer als psychiater vooral niet te snel ‘labels te plakken’ maar een goed gesprek aan te gaan. Ik denk graag mee in de keten en probeer tot creatieve oplossingen te komen.

Teamlid Maud Dautzenberg

Maud Dautzenberg

Psychiater

Na mijn opleiding geneeskunde ben ik als arts gaan werken binnen de FACT-zorg. Tijdens en na mijn opleiding tot psychiater heb ik me verder verdiept in uiteenlopende gebieden van de psychiatrie, met als belangrijkste gebieden de consultatieve/spoedeisende psychiatrie, verslavingszorg en individuele en groepspsychotherapie. Inmiddels werk ik met de opgedane ervaring in een ambulant team met chronische patiënten.

"In mijn werk als psychiater vind ik het belangrijk om sámen met hulpvragers en diens betrokkenen tot een weloverwogen plan te komen. Luisteren naar ieders verhaal is hierbij onmisbaar. Verantwoordelijkheid en autonomie worden hierdoor een gezamenlijk goed, en samen is er in een behandeling veel meer mogelijk dan alleen."

Lisa Denis

Forensisch orthopedagoog

Ik ben als (forensisch) orthopedagoog afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende 4 jaar heb ik (jong) volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek begeleid.  

Als orthopedagoog is de samenwerking met direct betrokkenen van de cliënt essentieel. Ik combineer dan ook inzichten en ervaringen van cliënt, begeleiders en/of ouders met mijn eigen expertise. Pas als je het gedrag kan verklaren, kun je het onbegrepen gedrag van de cliënt begrijpen en op zoek gaan naar manieren om dit gedrag (positief) te beïnvloeden. Het uitgangspunt is om gezamenlijk toe te werken naar een verandering waarbij de cliënt zich goed voelt met en in zijn leefomgeving.

Tim van der Donck

GZ-psycholoog

Nadat ik de master klinische psychologie heb afgerond, ben ik als basispsycholoog gaan werken binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg. Hierbij heb ik veel ervaring opgedaan bij de doelgroep LVB/MVB icm psychiatrische problematiek en zeer beperkte sociaal-emotionele ontwikkeling.

Tijdens het volgen van de Gz-opleiding ben ik werkzaam geweest binnen een FACT-team van GGz-Breburg en heb ik de psychiatrie vanuit een andere invalshoek leren bekijken. Ik vind het interessant om samen met een begeleidingsteam en sociale netwerk, het (probleem)gedrag van de cliënt te vertalen naar de onderliggende behoeften. Daarnaast is de uitdaging om vanuit de inhoud tot praktische (en emotionele) oplossingen te komen voor de dilemma’s die dit gedrag met zich meebrengt en zo langdurige patronen te doorbreken.

Wendy Fokker – Mulder

GZ-psycholoog

Ik ben opgeleid als kinder- en jeugd psycholoog en arbeids-  en organisatiepsycholoog. Binnen de GZ- opleiding heb ik gekozen voor de specialisatie kind en jeugd. De afgelopen jaren heb ik vooral gewerkt met adolescenten en (jong) volwassenen binnen zowel de ambulante als klinische context. Mijn specialisatie is LVB in combinatie met psychiatrische problematiek en/ of verslaving, crisishantering en het diagnostiseren en behandelen van complexe problematiek wat zich vaak uit in onbegrepen gedrag.

Ik geloof in verbinden, kijken naar het individu en zijn/ haar context, zoeken naar mogelijkheden en kansen vanuit een transparante samenwerking en ieders eigen krachten en hulpvragen. Dit samenbrengen leidt tot herstel, stabiliteit en nieuwe toekomstperspectieven.

Kim Hillen

Arts VG

Ik ben opgeleid als arts verstandelijk gehandicapten en heb inmiddels veel ervaring
met gedragsproblematiek bij een (lichte) verstandelijke beperking met
probleemgedrag en daarnaast verslavingsproblematiek. Ik ervaar het als een
uitdaging om de complexe problemen die de mensen op alle levensgebieden kunnen
ervaren met hen samen in kaart te brengen. Mijn hart ligt bij de creativiteit die dit
vraagt.

Ik houd van de uitdaging om samen met de cliënt en zijn systeem in gesprek te gaan
rondom onbegrepen gedrag en samen tot een plan te komen dat leidt tot een beter
leven en minder onbegrepen gedrag van de cliënt. Samen met de cliënt tot een plan
komen waarbij de cliënt het gevoel heeft zelf een bijdrage te hebben kunnen leveren,
is belangrijk voor mij.

Christine Raaijmakers-Knapp

Management Assistente

Als Management Assistent ben ik een proactieve professional die zeer gestructureerd te werk gaat en gedreven is door het ondersteunen van anderen. Mijn kernwaarden omvatten vriendelijkheid, sterke sociale vaardigheden en de bereidheid om werk uit handen te nemen. Mijn rol is cruciaal voor het handhaven van een soepele werkomgeving en het vergroten van de efficiëntie van het managementteam.

Linda van der Velden

Management Assistente

Binnen de mooie organisatie van Centrum 2020 ben ik degene die structuur brengt in planningen het multidisciplinair team en vooral de dagelijkse gang van zaken. Mijn dag is pas echt geslaagd als onze zorgspecialisten zich vooral met de hulpvragen bezig hebben kunnen houden doordat ik al het andere voor ze uit handen heb genomen. Mijn no-nonsens en creatieve denkwijze maakt mij tot een geboren regelaar. 

Mark Groenland

Trainer & coach

Na 15 jaar ervaring op te hebben gedaan in de gehandicaptenzorg met complexe casuïstiek, heb ik de overstap gemaakt naar de GGZ. Hier ben ik nog altijd met plezier werkzaam op diverse afdelingen als sociotherapeut én als trainer de-escalerend werken.

Regelmatig kom ik in situaties met crisogeen gedrag waar ik veel zie ontstaan in de dynamiek tussen professionals en de client. Gedurende deze crisismomenten gaan er veel dingen goed, maar ook dingen die anders kunnen in o.a. de bejegening en benadering tussen beide partijen. In dit onderwerp ben ik mezelf dan ook gaan specialiseren door de opleiding trainer de-escalerend werken te volbrengen. Nu train en coach ik teams of individuen in het proces van de-escalerend werken. Tijdens de training neem ik mensen mee, startend bij het maken van contact tot aan het herstelgericht werken gedurende escalaties.

Ruben Schep

Coach

Inmiddels ben ik ruim 20 jaar werkzaam binnen de zorg waarvan de meeste jaren met complexe casuïstiek. Van woongroepen, tot crisis afdelingen en ambulante ondersteuning van gezinnen en LVB jongeren.

Alle ervaring die ik hier heb opgedaan neem ik mee in de coaching van cliënten en medewerkers. Ik denk, kijk en werk graag buiten traditionele kaders en mijn kracht ligt in het zien van de gehele context en het ontdekken van de vraag achter het gedrag.

Ik haal energie uit groei en ontwikkeling, van mezelf maar ook binnen zorg processen met als doel weer op de juiste manier aan te kunnen sluiten en de verbinding te maken, met jezelf als mens of vanuit je professie als zorgverlener.

Peter Vos

Arts VG, Docent/Coach

Ik ben allround Arts voor mensen met een verstandelijke beperking sinds 1996. Met aandachtsgebieden ethiek in de zorgsector, leefstijlgeneeskunde en uitdagingen rondom de wet zorg en dwang. De afgelopen 10 jaar heb ik toenemend expertise opgedaan bij hulpvragers die niet per definitie tot de primaire doelgroep horen, maar wel functioneren op licht verstandelijk beperkt niveau.Soms van Hulpeloze Hulpzoekers tot Zorgwekkende Zorgmijders. En ze zijn vertegenwoordigd in alle sectoren van de gezondheidszorg. Lang niet allemaal horen ze thuis in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Maar hebben vaak wel baat bij de expertise uit deze sector.Ik ben daarom bruggenbouwer en vurig pleitbezorger geworden, om "onze" kennis en expertise te delen met 1e lijnszorg. Om deze professionals te empoweren in het werk dat ze al doen. En om te voorkomen dat deze hulpvragers in crisis komen.

Teamlid Roel Bluijs

Roel Bluijs

Verpleegkundige

Ik kijk, als verpleegkundige, graag scherp naar hoe processen in de zorg verlopen.

"Welke gedachten zitten hier achter en wat betekent dit voor de cliënt en zijn of haar systeem? Is er mogelijk ruimte voor verbetering?"

Het coachen van alle betrokkenen op alle niveaus, om zo diegene met een minder luide stem toch gehoor te geven, daar krijg ik energie van.

Ton Geenen

Sociotherapeut

In mijn werkzaamheden als sociotherapeut en teamcoördinator ben ik afgelopen jaren veel bezig geweest met werken in en met zorgteams en heb ik veel gewerkt met cliëntgroepen die complex of moeilijk te begrijpen gedrag vertonen. Dit heb ik gedaan in zowel een woon- als behandelcontext. Ik ben nieuwsgierig aangelegd en vind het interessant om samen met mijn collega's een totaalbeeld zichtbaar te maken. Ik probeer hierin verder te kijken dan diagnostiek of probleemgedrag en vind het belangrijk dat hierin ook het systeem en behandelteam gehoord worden.
Ik haal energie uit het beter kunnen begrijpen en meer voorspelbaar maken van probleemgedrag en breng dit graag en met enthousiasme over. Ik geloof in de kracht van het samenwerken in een team en denk dat het hebben van werkplezier de kwaliteit van zorg verbeterd en maakt dat je trots bent op wat je aan het doen bent.  

Teamlid Naomi Elsen

Naomi Elsen

Sociotherapeut

Als sociotherapeut vind ik het belangrijk dat de cliënt zich gehoord en begrepen voelt. Ik kijk naar zijn of haar kwaliteiten en focus me daarnaast op de gebieden waar nog winst te behalen valt. Door middel van coaching van de cliënt en het systeem, probeer ik eenieder zo goed als mogelijk in de eigen kracht te zetten. Je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen!

Sjuul Zeekaf

Strategie & Finance

Na het succesvol opzetten van mijn eigen onderneming, ben ik gedreven om mijn expertise te delen en anderen te helpen groeien. Mijn focus ligt op strategie en bedrijfsontwikkeling, waarbij ik geloof in het krachtige samenspel van een heldere visie, doelgerichte actie, en het principe van delen om te vermenigvuldigen.

Ik zie mezelf als een iemand die in staat is om abstracte concepten om te zetten in praktische plannen en tastbare resultaten. Ik haal energie uit het transformeren van organisaties en teams, en ben toegewijd aan het delen van mijn visie op zakelijke groei.

Ik ben enthousiast en bedreven in het inspireren van teams om hun volledige potentieel te benutten en innovatieve strategieën te implementeren. Samenwerking en investeringen in een krachtige visie vormen de sleutel van een succesvolle organisatie en een veelbelovende toekomst. Het teamgevoel en het belang van samenwerken zijn voor mij essentieel en geven me ontzettend veel energie. Samen komen we verder.

Teamlid Ted Broeren

Ted Broeren

Initiatiefnemer

Opgeleid als SPV en later als systeemtherapeut in het werken in een crisogene, hoog complexe context, met als gemene deler vaak het onbegrepen gedrag. Altijd op het snijvlak van LVB, psychiatrie en aanverwante (gedrag)problematiek. Voor mij is de uitdaging om bij dat onbegrepen gedrag gecombineerd met een hoge ondersteuningsbehoefte, in gezamenlijkheid met alle actoren in het systeem, de taal te vinden waarmee betekenis gegeven kan worden aan het gedrag.